سه شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٦
-
ورود به سایت
close
صفحه اصلي > مسئولیت های اجتماعی 
هواشناسی
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5695
 بازدید امروز : 15809
 کل بازدید : 16079457
 بازدیدکنندگان آنلاين : 12
 زمان بازدید : 0.33
مسئولیت های اجتماعی
 

 هفت موضوع اساسي جهت بررسي موضوعات درسازمان:


1)  اداره سازماني:
اين خصوصيت ويژه از اين حقيقت است که سازما‌ني به مسئوليت اجتماعي نائل مي شود، يک سيستم تصميم گيري براي عمل کردن به اصول مسئوليت اجتماعي دارد.
هر سازماني بايد:
 محيطي را که اصول پاسخگويي،‌ شفافيت، رفتار اخلاقي، احترام به ذينفعان و احترام به قاعده قانوني آن عملي شده است را ايجاد وآن را تقويت کنند؛
 از منابع کارآمد مالي،  طبيعي و انساني استفاده کند؛
 نيازهاي سازمان وذينفعانش را شامل نيازهاي فوري ونيازهاي نسل آينده، متعادل نمايد؛
 فرآيندهاي ارتباط دوطرفه با ذينفعان که به در نظر گرفتن منافع ذينفعان و کمک به شناسايي فضاهاي موافق و ناموفق در مذاکره براي حل تناقضات ممکن، منجر مي شود را ايجاد نمايد.
 مشارکت کارکنان زن و مرد در تصميم گيري هاي سازمان در مورد مسائل مسئوليت اجتماعي را تقويت نمايد.
 سطوح اختيار،  مسئوليت و ظرفيت مردمي را که از طرف سازمان تصميم گيري مي کنند، متعادل سازد .
 سابقه اي از تصميمات براي اطمينان از اينکه آنها پيگيري مي شوندوتعيين پاسخگويي به نتايج حاصل از فعاليت هاي سازمان ،چه منفي وچه مثبت را نگهداري نمايد.
 2) حقوق بشر
حقوق بشر حقوق اوليه اي مي باشد که همه ي انسانها مستحق آن مي باشند.حقوق بشر،ذاتي، محروم نشدني، جهاني وغير قابل تقسيم و وابسته به يکديگر مي باشد سازمانها مسئوليت احترام  به تمامي حقوق بشر را صرفه نظر از اينکه دولت ناتوان يا بي ميل به اجراي وظيفه اش در حمايت از حقوق بشر است، دارند. احترام به حقوق بشر ضرورتاًً به اين معناست که تعدي از حقوق ديگران نشود و آسيبي به آنها نرسد آسيب نرساندن فقط يک وضعيت منفعل براي سازمانها نمي باشد بلکه مستلزم برداشتن گامهاي مثبت مي باشد.
 1)نهايت کوشش
نهايت کوشش، در مفهوم مسئوليت اجتماعي، هشياري يک سازمان و ملاحظات قاعده مند در مورد پيامدهاي منفي احتمالي و واقعي فعاليت هاي يک سازمان ومديريت آنها با عقيده کاهش يا دوري گزيدن از ريسک آسيب اجتماعي يا محيطي را شامل مي شود. 
 2)شرايط مخاطره آميز حقوق بشر
سازمانها بايد دقت ويژه اي در برخورد با موقعيت هاي مشخص شده زير داشته باشند:
- تعارض يا بي ثباتي سياسي زياد، عدم حضور حقوق سياسي، حقوق مدني يا موقعيت هاي فقر، خشکسالي، دشواري هاي بهداشتي مفرط يا بلاياي طبيعي ؛
- درگير بودن در فعاليتهاي استخراجي يا ديگر فعاليتهايي که ممکن است بر منابع طبيعي مانند آب، جنگل ها يا جو اثر گذارد و اغلب جوامع را مختل مي کند.
- مجاورت عمليات با جوامع مردم بومي؛
- فعاليت هايي که مي تواند بر کودکان اثر گذارد يا آنها را درگير کند؛
- فرهنگ فساد
- نياز به ا‌ندازه گيري هاي وسيع جهت اطمينان از امنيت متعلقات يا ديگر دارايي ها  
3)اجتناب از مشارکت در جرم 
اين يک حس قانوني است که مشارکت در جرم به عنوان فراهم کننده يک کمک مهم براي انجام سوءاستفاده از حقوق بشر تعريف شده است.در معناي غير قانوني مشارکت در جرم يک سازمان ممکن است در جايي شريک جرم در نظر گرفته شود که انجام اقدامات اشتباه ديگران، و در موقعيتي که نهايت کوشش را بکار مي برد، همکاري نمايد و بايد بداند که اين اقدامات منجر به پيامدهاي منفي قابل توجهي  مي شوند. اين مشارکت در جرم ممکن است شامل سکوت کردن در مورد اقدامات اشتباه ديگران يا منفعت بردن از اين اقدامات باشد. 
 4)رسيدگي به شکايات
 حتي در زماني که سازمانها يا موسسات به خوبي عمل مي کنند ممکن است مشاجراتي در مورد پيامدهاي حقوق بشر سازمان،روي دهد.مکانيزم موثر رسيدگي به شکايات ، نقش مهمي را در وظيفه سازمانها ها براي حمايت از حقوق بشر ايفا مي کند.
 5)تبعيض و گروههاي آسيب پذير
ممنوعيت تبعيض يکي از اساسي ترين اصول قانون بين المللي حقوق بشر مي باشد. شرکت وگنجادن کامل و موثر تمام گروهها در جامعه، از جمله آنهايي که آسيب پذير هستند، فرصت هايي را براي تمام سازمانها و همچنين مردمي که برايشان اهميت دارد، ايجاد مي نمايد.يک سازمان با اتخاذ يک رويکرد فعال براي اطمينان از فرصت هاي مساوي و احترام  به تمام افراد، چيزهاي زيادي به دست مي آورد.
 6)حقوق سياسي و مدني
حقوق سياسي ومدني شامل حقوق مسلمي مانند حق زندگي، حق امنيت، حق تملک بر اموال، حق آزادي و عقيده بيان، حق ناشي از فرايندقانوني، محاکمه عادلانه  به هنگام مواجه با اتهامات جنايي، آزادي قبول وپرداختن به مذهب، آزادي نگهداري عقايد و... مي باشد.
 3) فعاليت هاي کاري
فعاليت هاي  کاري يک سازمان شامل تمام خط مشي ها و فعاليت هاي مربوط به کار انجام شده توسط سازمان يا از طرف سازمان براي جامعه  مي باشد.که شامل  فعاليت هاي زير مي باشد.
 1)  استخدام و روابط استخدامي
 2)  شرايط کاري و حمايت اجتماعي
 3)  گفتگوي اجتماعي 
 4)   ايمني و بهداشت در محل کار
 5)  پيشرفت وآموزش بشر در محل کار
  4) محيط زيست
تصميمات وفعاليت هاي سازمانهابه طور ثابتي داراي پيامدهايي مربوط به استفاده سازمان ها از منابع زنده وغير زنده، توليد آلودگي وضايعات، الزامات فعاليت هاي سازماني، محصول وخدمات راجع به محل سکونت طبيعي مي باشد. براي کاهش پيامدها ي محيطي آنها، سازمان ها بايد هدف هاي هم راستايي اتخاذ نمايند که الزامات اقتصادي، اجتماعي ومحيطي وسيع تري را براي تصميمات و فعاليتهايشان در نظر گيرد.
که اين تصميمات شامل: 
 1)  جلوگيري از آلودگي
 2)  استفاده از منابع پايدار
 3)  کاهش تغييرات جوي و سازگاري با آن
 4)  حفاظت و تجديد محيط طبيعي 
 5) فعاليت هاي عملياتي عادلانه
در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي، فعاليت هاي عملياتي عادلانه به شيوه هايي مربوط مي شود که سازمان از روابط خود با ساير سازمانها براي ترويج نتايج مثبت با ارائه رهبري و ترويج بکارگيري گسترده تر مسئوليت اجتماعي از طريق حوزه نفوذ، قابل دستيابي است. اصول اين فعاليتها شامل :
 1)  ضد فساد
 2)  مشارکت سياسي مسئول
 3)  رقابت عادلانه 
 4)  ارتقاءمسئوليت اجتماعي در حوزه نفوذ
 5)  احترام به حقوق مالکيت

6) مسائل مربوط به مصرف کننده


 7) مشارکت وتوسعه(پيشرفت)جامعه (اجتماع)

 امروزه در بسياري از مواردپذيرفته شده است که سازمانها با جوامعي که در آن فعاليت مي کنند، رابطه داشته باشند. اين رابطه ممکن است بر اساس مشارکت جامعه براي توسعه جامعه باشد. مشارکت جامعه به صورت فردي يا از طريق ا‌نجمن ها به منظور افزايش کمکهاي مساعد عمومي در تقويت جامعه مدني است. سازمانهايي که با شيوه اي احترام آميز با جامعه و نهادهاي آن برخورد مي کنند، ارزشهاي دموکراتيک و مدني را منعکس و تقويت مي کنند. اصول مشارکت و توسعه جامعه شامل :
 1)  مشارکت اجتماعي
 2)  آموزش و فرهنگ
 3)  اشتغال زايي و توسعه مهارت ها 
 4)  توسعه فناوري و دسترسي به آن
 5)  ثروت زايي و درآمد زايي
 6)  بهداشت
 7)  سرمايه گذاري اجتماعي

  • ارتباط با مدیر مخابرات منطقه اصفهان:
  • ایمیل: m_heidarizadeh@tce.ir
اداره مخابرات شهرستانهای استان اصفهان
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان اصفهان می باشد